Arkadaşına Gönder

 

 

İŞ KANUNU
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde verilecek izin süresi  

Göster3 gün

İşçiye , eşinin doğum yapması hâlinde verilecek izin süresi  

Göster5 gün

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara veri lecek yıllık izin süresi  

Göster20 gün

Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yıllık izin süreleri  

Göster26 gün

onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi.  

Göster20 gün

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türki ye İş Kurumuna bildirimde bulunması için aranan süre Göster30 gün
İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kı sımlarına karşı taraflarca yetkili iş mahkemesine itiraz süresi  

 

Göster30 gün

 

 

İŞ KANUNU
Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, ça lışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adre sini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bölge müdürlüğüne bildirmek zorunda olduğu süre Göster1 ay
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile işe iade ta lebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarın ca arabulucuya başvurma süresi (fesih bildirimine itiraz süresi) Göster1 ay
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi işe başlatma süresi Göster 1 ay

 

 

İŞ KANUNU
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren iş çiye genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren ya zılı bir belge verme süresi Göster 2 ay
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı ko nulduğunda, bunun süresi  

Göster2 ay

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak işverence feshedileceği süre Göster 2 ay
Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçi nin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu sürenin limiti  

 

Göster3 ay

Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleş mesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye ödenecek tazminat süresi Göster3 ay

 

 

İŞ KANUNU
rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkeme sine itiraz edilebilir. (Değişik beşinci cümle: 16/9/20146552/1 md.) İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırma süresi Göster4 ay
Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için yeniden geçici işçi çalıştırı lamayacağında aranan süre Göster 6 ay
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra verilecek ücretsiz izin süresi Göster6 ay
Sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasında ara nan zorunlu süre Göster 1 yıl
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en

az çalışması gereken süre

 

Göster1 yıl

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, işçilere verilecek yıllık izinde aranan çalışma süresi en az  

Göster1 Yıl

 


Arkadaşına Gönder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir