Arkadaşına Gönder

 

 

 

 

1

Başkasının yardım ve desteği olma dan yaşamak için gereken hareket leri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olanlara asgari ücretin net tutarının iki katının, aylık larıyla birlikte ödenmesinde aranan gün şartı  

 

 

Ek Madde 77

 

 

 

Göster

30

gün

 

2

Görevden ayrıldıkları tarihteki dere ce ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak sure tiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihin deki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adla rına borç kaydedilir bunların borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren defaten ödemek zorunda oldukları süre  

  

Geçici Madde 209

 

 

 

Göster

30

gün

 

 

3

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunlu olan süre  

 

89

 

 

Göster2 ay

 

 

 

 

 

4

T.C. Emekli Sandığınca aylık bağ lanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve tem sil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesinin Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenmesinde ara nan süre  

 

Ek Mad de 71

 

 

 

Göster2 ay

 

 

5 Kanuna göre emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsa yılarda meydana gelecek artış ne deniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farklarının , aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden günden itibaren ödeme süresi  

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

Göster3 ay

 

 

6

Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmesinde aranan süre  

 

 

5

 

 

 

Göster2 yıl

 

7

İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi  

40

 

Göster65

 

8

Üniversite öğretim üyelerinin görev leri ile ilişiklerinin kesilmesini gerek tiren yaş haddi  

40

 

Göster67


Arkadaşına Gönder