Arkadaşına Gönder

  AÇIKLAMA Mad . Süre
1 Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekil de yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren ödenmesi gereken süre  

Madde

36

 

Göster30 gün

 

2

Taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden itibaren kuruma ödenmesinde aranan süre  Geçici Madde 3 Göster1 ay
 

3

Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil, tespit, imar plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri, imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun talebinin yerine getirilme süresi Geçici Madde 3 Göster2 ay

 

 

 

 

 

4

Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca devrolunan taşınmazlardan bildirim tarihinden itibaren tapuda re’sen Hazine adına tescil edileceği süre  

 

Geçici Madde 3

 

 

 

Göster6 ay

 

 

 

5

Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazların Yöne tim Kurulu tarafından belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilmesinde aranan süre  

 

Geçici Madde 3

 

 

 

Göster1 yıl

 

 

 

5

Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamın da görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi  

 

 

Madde 28

 

 

 

Göster3 yıl

 

6

Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, satılamayanların bedeli rayiç bedel üzerin den Hazine tarafından Kuruma ödenmesine aranan süre Geçici Madde 3 Göster5 yıl

Arkadaşına Gönder