Arkadaşına Gönder

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

1

 

İş kazasının bildirim süresi

 

13

 

Göster3 iş günü

 

2

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucu larının fiyat değişikliklerini Kuruma bildirecekleri süre  

73

 

Göster5 iş günü

 

3

Ticaret sicili memurluklarının, ken dilerine yapılan bildirimi Kuruma bildirmek zorunda oldukları süre  

11

 

Göster10 gün

 

 

 

 

 

4

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişme si, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda , işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zo runda oldukları süre  

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Göster10 gün

 

 

5

İşyerinin faaliyette bulunduğu ad resten başka bir ildeki adrese nak ledilmesinin kuruma bildirilmesinde aranan süre  

 

11

 

 

Göster10 gün

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

6

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren genel sağlık sigor tasından yararlanmalarında aranan süre  

 

67

 

 

Göster10 gün

 

7

 

Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılmasında aranan süre

Ek Mad 1  

Göster10 gün

 

 

 

8

ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde be lirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü ol dukları süre  

 

 

8

 

 

 

Göster15 gün

 

 

 

 

9

 

 

Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere ve Kuruma da bildirmekle yükümlü oldukları süre

  Göster

Yetkili mercilere Derhal

Kuruma

 

15 iş günü

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

 

 

 

 

10

Prim belgeleri, İşveren, işyeri sahip leri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başın dan başlamak üzere on yıl sürey le, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca iste nilmesi halinde ibraz etmek zorunda oldukları süre  

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

Göster15 gün

 

 

 

 

11

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluş lar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini Kuruma bildirmekle yü kümlü oldukları süre 90 Göster15 gün
 

 

12

Kurumca yapılan yazılı ihtara rağ men mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere;para cezası verilmesinde aranan süre  

 

90

 

 

Göster15 gün

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

13

Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri Kuruma teslim edecekleri süre 97 Göster15 gün
 

 

14

İdarî para cezalarının tebliğ tarihin den itibaren Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılmasında ve Kuruma itiraz edilmesinde aranan süre  

 

102

 

 

Göster15 gün

 

 

 

15

Tebliğ tarihinden itibaren içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesinde aranan süre  

 

 

102

 

 

 

Göster15 gün

 

 

 

 

16

Genel sağlık sigortalısının bakmak la yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren sağlık hiz metlerinden yararlanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim ödeme gün sayısı aranmamasında tanınan süre  

 

 

 

37

 

 

 

 

Göster30 gün

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

19

Kurumca itirazı reddedilenler, ka rarın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yetkili idare mahkemesine başvurmalarında tanınan süre  

 

102

 

 

Göster30 gün

17 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per soneli Eğitim Merkezleri Kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının Adalet Bakanlığı bütçesine ödenecek olan gün sayısı  

60

 

Göster30 gün

 

18

4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan (…) (3) ay içerisin de sekiz gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin zorunlu tamam lanacağı süre 88Göster

 

30 gün

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

 

 

20

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat nite liği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların veril mesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren Kuruma bildirilmesinde aranan süre  

 

 

 

11

 

 

 

 

Göster1 ay

 

 

21

Sigortalıların, çalışmaya başladıkla rı tarihten itibaren , sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirme süreleri  

8

 

Göster1 ay

 

22

Ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuruda aranan süre  

41

 

Göster1 ay

 

 

 

23

Harp malûlü olanlara verilecek harp malûllüğü zammı tutarının Kurumca belirlenecek peşin sermaye değeri toplamının Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumun göstereceği hesaplara yatırılmasında verilen süre  

 

 

47

 

 

 

Göster1 ay

 

 

24

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren aranan süre  

 

48

 

 

Göster1 ay

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

 

25

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini Kuruma bildirmelerinde aranan süre  

 

 

59

 

 

 

Göster1 ay

 

 

27

Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik veya Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren Kuruma bildirilme süresi  

 

61

 

 

Göster1 ay

 

26

uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlan maya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren Kuruma bildirilme süresi  

61

 

Göster1 ay

 

28

60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren kişiler durumların da değişiklik olduğu tarihten itibaren Kuruma bildirilme süresi  

61

 

Göster1 ay

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

29

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar,

(c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başın dan itibaren ödeme süreleri

 

67

 

Göster1 ay

  

30

4857 sayılı İş Kanununun 56  ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam etmesinde tanınan süre  

67

 

Göster1 ay

 

 

31

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir.  

 

80

 

 

Göster1 ay

 

32

Tescilin tebliğ tarihinden itibaren gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre iade veya mahsup edilmesinde aranan süre  

 

80

 

 

Göster1 ay

 

33

İşverenin, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren kuruma itiraz süresi  

85

 

Göster1 ay

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

34

Kurumca itirazın reddi halinde işve ren, kararın tebliğ tarihinden itibaren yetkili iş mahkemesine başvuru süresi  85 Göster 1 ay
 

35

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak vermek zorunda oldukları süre 85  

Göster1 ay

36 Primlerin ödenmesi, 4 üncü mad denin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işve ren, çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar topla mı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek kuruma bildirmesi gereken süre 87 Göster1 ay

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 37 Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir, İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacakları süre Ek Mad de 14 Göster1 ay
38 Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin, çalışma ya başladıkları tarihinden itibaren ilgili valiliklerce verilmesinde aranan süre Ek Mad de 15 Göster1 ay
 39 işyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçıların, ölüm tarihinden itibaren, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü oldukları süre 11 Göster 3 ay
 

 

40

Kurumun, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemeleri, yazı ile bildireceği süre  

 

42

 

 

Göster3 ay

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 41 Kamu idarelerinde pilot olan ve ol mayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için itibarî hizmet süresi 49 Göster3 ay
 42 Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu ta rafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılmasında aranan süre 55 Göster6 ay
43 Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde ,uygulanmayacak süre sınırı . 45  

 

Göster1 yıl

 

 

44

Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali olanların genel sağlık sigortası primi alınmayacağı süre  

 

52

 

 

Göster1 yıl

45 Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 60  

 Göster1 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

46

Sağlık hizmetlerinden yararlanma ; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarih ten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,  67 Göster 1 yıl
47 Afet veya savaş hallerine bağlı nedenlerden dolayı Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alına rak genel bütçeden Kuruma transfer edilme süresi  75  

 Göster1 yıl

 

48

Prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik dikkate alınacağı süre 86 Göster1 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
49 Kurum, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için icra yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılmasına neden olunan süre  88 Göster 1 yıl
 

50

Bu Kanunda bahsi geçen yönetmelikler bu Kanunun yürürlük tarihin den itibaren çıkarılma süresi  

107

 

Göster1 yıl

 

 

51

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren istenmediğinde zamanaşımına uğrayacağı süre  

 

97

 

 

Göster2 yıl

 

 

52

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren yeniden hak sahibi olması halinde genel sağlık sigortalısı sayılmasın da aranan süre  

 

37

 

 

Göster2 yıl

 

53

5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü, sigortalı kadının üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki borçlanılabilecek süre 41  

Göster2 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
54 211 sayılı Türk  Silâhlı  Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, bu Kanuna aykırı hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı süre  Geçici Mad de 12  Göster2 yıl
 

55

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardım cısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgi sine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren ödenecek süre  

46

 

Göster2 yıl

 

56

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri  

58

 

Göster3 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
57 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri ve/veya ortakları ta rafından işlendiği durumda sağlık hizmeti sunucusuyla hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz, bu fiillerin he kimler tarafından işlendiği durumda ise ilgili hekimlerle en az sözleşme yapılmayacak süre 103 Göster3 yıl
 

 

58

Nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyerek Kurum zararına neden olmuş hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedellerinin ödenmeyeceği süre  

 

103

 

 

Göster3 yıl

 

 

 

59

Bu Kanunda aksine hüküm bulun mayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren istenmeyen kısmının zamanaşımına uğrayacağı süre  

96

 

Göster5 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

60

Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararın da belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınmasına aranan süre  

86

 

Göster5 yıl

 

 

61

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren düşeceği süre  

 

96

 

 

Göster5 yıl

 

 

 

62

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer  

 

 

97

 

 

 

Göster5 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

 

63

Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilmesine tanınan süre  

 

 

89

 

 

 

Göster10 yıl

 

 

64

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak zamanaşımına tâbii olduğu süre  

 

93

 

 

Göster10 yıl

65 Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı uygulanacak süre 93 Göster10 yıl
 

66

 

Kurumca açılacak tazminat ve rücȗ davalarında zamanaşımı süresi

 

93

 

Göster10 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 67

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru tahsilinde aranan veya verilen süre 96 Göster10 yıl
 

68

 

İdarî para cezalarında zamanaşımı süresi

 

102

 

Göster10 yıl

69 Sigortalı olarak ilk defa çalışma ya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, sigortalı bulunma sürelerinde en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmasın da aranan süre 28 Göster15 yıl

 

 

  SÜRELER MAD . SÜRE
 

 

70

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri def ter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere kamu idarelerinin saklamak zorunda oldukları süre  

 

86

 

 

Göster30 yıl

 

71

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun en az toplanması için gereken üye sayısı  

58

 

Göster7

 

72

 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun toplantı zamanı

 

58

 

Göster

Haftada

1

 

73

 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu üye sayısı

 

85

 

Göster7

 

 

 

 

74

5510 sayılı Kanunla hem emeklilik yaşı hem de prim ödeme gün sayısı arttırılmış ve yaşa ilişkin artışın 2036 yılından itibaren kademeli bir biçimde gerçekleşeceği ve 2048’de hem kadın hem de erkek sigortalılar bakımından emeklilik yaşının öngörüldüğü süre    

 

 

 

Göster65 yaş


Arkadaşına Gönder