Arkadaşına Gönder

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 1 Kurumun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sağlık hizmetlerinden alınacak katılım payını indirebileceği yüzde miktarı 68 Göster%1
 2 Cumhurbaşkanın, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını indirebileceği yüzde miktarı 89 Göster%1
 

3

 

5510 sayılı Kanuna tabii çalışanın emekli maaşı bağlanma oranı

 

29

 

Göster2%

 

4

Kısa vadeli sigorta kolları prim ora nı, sigortalının prime esas kazan cının yüzde oranı  

81

 

Göster%2

 

 

 

5

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak öden mezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3’e ek ola rak artırılarak uygulanacak gecik me cezası oranı  

 

 

89

 

 

Göster%2

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

6

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından ça lıştırılan kişiye prime esas günlük kazanç alt sınırı ile ilgili iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi oranı  

 

Ek Mad de 9

 

 

 

Göster%2

7 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avu katlık stajı yapmakta olanlardan bu Kanuna göre genel sağlık sigortalı sı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri Ka nunun 82 nci maddesine göre be lirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının yüzde miktarı 60 Göster%6
 

8

Peşin değerin aktüeryal hesabın da kullanılacak teknik faiz oranı yüzdesi  

20

 

Göster%9,8

 

 

9

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmak için Kurum Sağlık Ku rulunca meslekte kazanma gücü tespit edilen oran  

 

19

 

 

Göster%10

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

10

Sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden işverence ödenecek genel sağlık sigorta primi oranı  

 

 

45

 

 

 

Göster%12,5

 

 

 

11

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının

(g) bendine tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu oranı Cumhurbaşkanının artıracağı en yüksek oran miktarı

 

 

 

81

 

 

 

Göster%12

 12 Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın yüzde oranı 81 Göster%12,5
 

 

 

 

13

Peşin ödeme yolunun tercih edi lerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zam mının bir ay içinde ödenmesi halinde aranan yüzde miktarı  

 

 

 

24

 

 

 

 

Göster15%

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

 

14

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmesi için aranan yüzdesel oran  

 

 

G e çi çi ma dd e 25

 

 

 

 

Göster20%

 

15

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde oranı  

81

 

Göster20%

 

 

 

16

Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine aylık bağlanma oranı  

 

 

34

 

 

 

Göster25%

 

 

 

17

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan kesilme oranı  

 

 

96

 

 

 

Göster%25

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

18

Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandar ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve ilgisine göre İçiş leri Bakanının veya Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları oranı  47 Göster25%
 

19

Cumhurbaşkanı iken bu görevin den herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhur başkanına ödenmekte olan aylık ödeneği için yaşlılık aylığı bağlanması için verilen oran  

43

 

Göster%40

 

 

 

20

İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sı nırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazan cın yüzdesi  

 

 

52

 

 

 

Göster32%

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

21

özel sağlık sigortalarına ve birey sel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.  

 

 

79

 

 

 

Göster30%

 

 

 

22

Kuruma gönderilen sağlık hizmeti faturalarında yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin Kurumca karşılanacak yüzdesi  

 

 

66

 

 

 

Göster50%

 

 

 

23

Özelleştirilmeleri sonucu sermaye sindeki kamu payı % 50’nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya dev ri yapılmış olan kuruluşlarda çalış makta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı aranmaz.  

 

 

48

 

 

 

Göster50%

 

 

 

24

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının gelir bağlanma oranı  

 

 

19

 

 

 

Göster%70

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

25

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en  az

% 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde  hükümleri  esas  alınarak

yaşlılık aylığı bağlanır.

 

G e çi ci M a d d e 4

 

Göster40%

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

25

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık
veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara
veya bu görevleri herhangi
bir sebeple sona erenlere, Kanunun
26, 28, 44, geçici 2 ve geçici
4 üncü maddeleri gereğince aylık
bağlanmasına hak kazanmaları ve
en az 2 yıl süreyle bu görevlerde
bulunmuş olmaları halinde, 27,
29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere
göre hesaplanacak aylık
tutarından az olmamak kaydıyla,
Cumhurbaşkanına ödenmekte
olan aylık ödeneğin % 40’ı esas
alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak
yaşlılık aylığının malullük,
emeklilik veya yaşlılık aylığı miktarı
(oranı)

 

 

43

 

Göster%45

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

 

 

 

25

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yöne tim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir  

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

Göster50%

 

 

 

 

27

Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; dul eşine bu Kanun kap samında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama sı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylık bağlanma oranı   Göster%50

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

 

28

iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.  

 

 

 

25

 

 

 

 

Göster60%

 

 

 

 

 

30

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş kanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının TBMM Başkanı için miktarı  

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

Göster75%

 

 

  AÇIKLAMA MAD . YÜZDE

%

 

 

 

 

 

 

 

31

Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylık bağlanma oranı veya miktarı  

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

Göster%75

 

32

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde sekseni terkin ediliR  

Geçici madde 25

 

Göster% 80

33 Aylık bağlama oranı 29 Göster90%

Arkadaşına Gönder