Arkadaşına Gönder

6183 SAYILI KANUN /AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ SÜRELER
Tasfiye memurlarının , tasfiyenin başladığını bildirmek zorunda oldukları süre Göster

3 gün

(Madde 33)

 

Ölüm halinde takibin geri bırakılma süresi

Göster

3 gün

(Madde 50)

Tahsil dairesinin mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren ödeme için vere ceği süre  

Göster

3 gün

(Madde 85)

İtiraz komisyonunun itirazları karara bağlama süresi Göster

7 gün

(Madde 58)

Tahsil dairesi, haciz zaptını aldığı tarihten iti baren iddiayı reddetmediği takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmasında aranan süre  

Göster

7 gün

(Madde 66)

Gayrimenkul Mallarda Artırmanın uzatılma Süresi Göster

7 gün

(Madde 95)

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı ver mezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca artırmaya çıkarılacağı müddet  

Göster

7 gün

(Madde 97)

 

İhalenin neticesi feshi şikayet süresi

Göster

7 gün

(Madde 99)

 

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KA NUN SÜRELİ TABLO
Postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi  

Göster

10 gün

(Madde 41)

 

İhtiyati hacze itiraz Süresi

Göster

15 gün

(Madde 15)

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, ödeme emri tebliğ süresi Göster

15 gün

(Madde 55)

 

Teminatlı alacaklarda takip süresi

Göster

15 gün

(Madde 55)

 

Ödeme emrine itiraz Süresi

Göster

15 gün

(Madde 57)

Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halin de, borçlu ret kararının kendisine tebliği ta rihinden itibaren mal bildiriminde bulunması gereken süre  

 

Göster

15 gün

(Madde 58)

Mal edinme ve mal artmaları:nda bildirme süresi Göster

15 gün

(Madde 61)

 

Gayrimenkul satışında ilan Süresi

Göster

15 gün

(Madde 93)

İdari para cezasının , ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren ödenme süresi Göster

30 gün

(Madde 22)

İdari para cezasına karşı idare mahkemesinde dava açma süresi Göster

30 gün

(Madde 22)

 

 

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KA NUN SÜRELİ TABLO
Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden iti baren ödeme süreci  

Göster

30 gün

(Madde 48)

Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletin ce belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren ödeme süresi  

Göster

1 ay (Madde

37)

 

Yetişmemiş mahsullerin haciz süresi

Göster

2 ay (Madde

72)

Mal bildiriminde bulunmayanlara hapisle taz yik süresi Göster

3 ay (Madde

60)

Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ih tiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin üçün cü gününden itibaren satışa çıkarılma süresi  

Göster

3 ay (Madde

84)

Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurduk ları malları 55 inci maddenin son fıkrası ge reğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler verilecek hapis cezası.  

Göster

6 ay (Madde

113)

Teferruğ edilen gayrimenkul teferruğ kararı ta rihinden itibaren satışa çıkarılamayacağı süre Göster

1 yıl (Madde

98)

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlara verile cek hapis süresi Göster

1 yıl (Madde

111)

 

Hükümsüz sayılmada zamanaşımı süresi

Göster

5 yıl (Madde

26)


Arkadaşına Gönder