Arkadaşına Gönder

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

1

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için, ikinci altı ayda verilecek süt izni kullanma saati . Göster1,5 saat (Madde 104)
 

 

2

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren verilecek süt izni kullan ma süresi  

Göster3 saat (Madde 104)

 

3

 

Memurların haftalık çalışma süresi

Göster40 saat (Madde 99)
 

4

Aynı yerdeki görevlere atananların işe baş lamalarında aranan süre (Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi) GösterErtesi gün (Madde 62)
 

 

 

5

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla ça lışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için verilecek izin süresi  

 

Göster1 gün (Madde 178)

 

6

Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için verilecek izin süresi Göster2 gün (Madde 86)

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

7

Devlet memurlarına zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok verilecek süre Göster2 şer gün (Madde 102)
 

8

Memurun kendisinin veya çocuğunun ev lenmesi halinde verilecek evlilik izni süresi (Mazeret İzni) Göster7 gün (Madde 104
 

 

9

Memurun eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine verilecek ölüm izni süresi (Mazeret izni)  

Göster7 gün (Madde 104

 

10

 

Memura disiplin cezasında savunma süresi

Göster7 gün (Madde 130)
 

11

 

Disiplin cezasında İtirazda süre (İtiraz)

Göster7 gün (Madde 135)
 

12

 

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zo runluluğu bulunan saymanların devir süresi

Göster7 gün (Madde 171)
 

13

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine verilecek babalık izni süresi (Mazeret izni) Göster10 gün (Madde 104)
 

14

 

Mazeret izin süresi (Zaruret halinde)

Göster10 gün (Madde 104)

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

15

Memurun görevden çekilme isteğinde bu lunmuş sayılmasında aranan süre şartı (Çekilme) Göster10 gün (Madde 94)
 

 

 

16

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan ço cukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurların durumu kurumlarına bildir mekle yükümlü oldukları süre (Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı)  

 

Göster15 gün (Madde 28)

 

 

17

Devlet Personel Başkanlığı atama yapı lacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini başvurma süresinin bitiminden itibaren du yurulacak süre  

Göster15 gün (Madde 47)

 

 

18

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işe başlamak zorunda olacakları süre (Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi )  

Göster15 gün (Madde 62)

 

 

19

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlan dığı günden itibaren verecekleri süre (Karar süresi)  

Göster15 gün (Madde 128)

 

20

Devlet memurluğundan çıkarma cezası ge rektiren göreve gelmeme süresi  

Göster20 gün

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

21

Devlet memurlarının, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yıllık izin süresi (Yıllık izin) Göster20 gün (Madde 102)
 

22

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması ceza sında Disiplin kurulunun karar süresi

Göster30 gün (Madde 128)
 

23

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter hislerinde göreve başlatılmalarında aranan süre Göster30 gün (Madde 83)
 

 

24

 

Devlet memurlarının hizmeti on yıldan faz la olanlar için yıllık izin süresi

Göster30 gün
 

25

Devlet memurlarının, yemin belgelerini asli devlet memurluğuna atandıktan sonra im zalayacakları süre  

Göster

1 ay

(Madde 6)

 

26

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten verilecek sağlık izni süresi Göster1 ay (Madde 103)
 

27

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kade me ilerlemesinin durdurulması cezalarında soruşturmaya başlama süresi Göster1 ay (Madde 127)
 

28

Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Dev let memurlarının, geçici görevle merkeze çağrılabilecekleri süre Göster1 ay (Madde 181)

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

 

 

29

Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına atanma larındaki süre  

 

Göster1 ay (Madde 61)

 

 

30

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştır dıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu inceleyeceği süre  

Göster2 ay (Madde 145)

 

 

31

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanların yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin biti minden itibaren kuramlarına başvuracakları süre  

Göster2 ay (Madde 225)

 

 

 

 

32

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı teh likeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçir mesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı nın bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek izin süresi (Hastalık ve refakat izni )  

 

 

Göster3 ay (Madde 105)

 

33

 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan me murların yurt dışı aylık ödenme süreleri

Göster4 ay (Madde 180)

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

34

 

Analık izin süresi

Göster16 hafta (Madde 104)
 

35

 

Kadroları kaldırılan devlet memurlarının atanma süresi

Göster6 ay (Madde 91)
 

36

Memurluktan çıkarma cezasında disiplin kovuşturmasına başlama süresi (Zama naşımı) Göster6 ay (Madde 127)
 

37

Geçici süreli görevlendirmenin bir yılda en fazla verileceği süre Göster

6 ay (Ek

Madde 8)

 

 

 

38

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturma ya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiin den itibaren karara bağlanacağı süre (Karar süresi)  

 

Göster6 ay (Madde 128)

 

 

39

Memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde verilecek izin süresi (Has talık ve refakat izni)  

Göster18 ay (Madde 105)

 

 

40

Memura, hastalık ve refakat izninin biti minden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine verilen aylıksız izin süresi  

Göster18 ay (Madde 108)

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU/ SÜRELER
 

 

 

41

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tari hinden itibaren istekleri üzerine aylıksız izin verilecek süre  

 

Göster24 ay (Madde 108)

 

42

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabil mesi için bulunduğu kademede bulunması gereken süre (İlerleme) Göster1 yıl (Madde 64)
 

43

Memurun derece yükselme süresi (Derece de kalma süresi) (Yükselme)  

Göster3 yıl


Arkadaşına Gönder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir