Arkadaşına Gönder

ANAYASAYA GÖRE SÜRELER
 

 

1

 

Kararnameler ve yönetmelikler, ya yımdan sonraki bir tarih belirlenme mişse, yürürlüğe girecekleri süre

GösterResmî Gazetede yayımlandıkları gün (Madde 104)

 

 

 

2

 

 

Olağanüstü hal ilanı kararı

GösterResmî Gazetede yayımlandıkları gün (Madde 119)
 

3

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tu tulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre  

Göster48 saat (Madde19)

 

4

Toplu olarak işlenen suçlarda en çok

kaç gün içinde hakim  önüne çıkarılır

Göster

4 gün (Madde

19)

 

5

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan lığı için adaylık süresi Göster

5 gün (Madde

94)

 

6

TBMM Başkanlık seçimlerinin ta mamlanması için gerekli süre Göster

5 gün (Madde

94)

 

7

 

Düzeltme ve cevap hakkı

Göster

7 gün (Madde

32)

 

8

Dokunulmazlığı kaldıran millet vekilinin Anayasa Mahkemesine itiraz süresi  

Göster

7 gün (Madde

85)

 

 

9

Anayasa Mahkemesine anayasa değişikliği ve kanunların şekil bakı mından incelenmesi için iptal davası açma süresi  

Göster10 gün (Madde148)

 

10

 

Yazılı sorunun cevaplanacağı süre

Göster

15 gün (Madde

98)

 

 

ANAYASAYA GÖRE SÜRELER
 

11

Kanunların Cumhurbaşkanınca ya yımlanması süresi Göster

15 gün (Madde

89)

 

 

12

Cumhurbaşkanlığı makamının her hangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı süre  

Göster

45 gün (Madde

106)

 

13

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı süre  

Göster

75 gün (Madde

161)

 

 

14

Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararna mesi veya içtüzüğün esas bakımın dan iptali için Anayasa Mahkemesine dava açma süresi  

Göster

60 gün (Madde

151)

 

 

15

Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kal maması halinde, seçimin yapılacağı süre  

Göster

90 gün (Madde

78)

16 Ara seçimlerin yapılma süresi Göster3 ay (Madde 78)
 

17

TBMM’nin bir yasama yılında tatil yapacağı süre  

Göster3 ay (Madde 93)

 

18

Yüce Divan yargılamasının tamamla nacağı süre Göster

3 ay (Madde

105)

 

 

19

Olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü şülüp karara bağlanacağı süre  

Göster

3 ay (Madde

119)

 

 

ANAYASAYA GÖRE SÜRELER
 

20

TBMM çalışmalarına ara verme sü resi  

Göster3 ay (Madde

 

21

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin her defasında olağanüstü hali uzatabileceği süre  

Göster

4 ay (Madde

119)

 

22

 

Olağanüstü Hal süresi

Göster

6 ay (Madde

119)

 

23

Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin belirtilme sinde aranan süre (en son)  

Show More

1 yıl (Madde

153)

 

24

Savaş sebebiyle seçimlerin geriye bırakılması  

Göster1 yıl (Madde 78)

25 Ara seçime gidilemeyecek süre Göster1 yıl (Madde 78)
 

26

Anayasa Mahkemesi Başkanının gö rev süresi Göster4 yıl ( Madde 147)
27 Kamu Başdenetçisinin görev süresi Göster4 yıl (Madde 74)
 

28

Yüksek mahkeme başkanlarının gö rev süreleri  

Göster4 yıl

 

29

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görev süresi Göster

4 yıl (Madde

154)

 

30

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri nin görev süresi Göster4 yıl ( Madde 159)
 

 

31

Bir siyasi partinin temelli kapatılma sına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyelerine getiri len siyaset yasağı süresi  

 

Göster5 yıl (Madde 69)

 

 

ANAYASAYA GÖRE SÜRELER
 

32

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimle rin yapılma süresi Göster

5 yıl (Madde

77 )

 

33

Mahalli idare seçimlerinin yapılma süresi

5 Yıl (Madde

127)

 

 

34

Anayasa Mahkemesinin red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamayacak süre  

 

Göster

10 yıl (Madde

152)